Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem kosmetických služeb Terezou Kosákovou ( dále jen provozovatel ) se sídlem provozovny Kosáková Kosmetika Head spa Novodvorská 3060,Frýdek-M9stek a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), návštěvníkem Kosmetiky( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).
  1.2. Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
  1.3. Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým objednáním, písemným objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
 2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB
  2.1.Termín návštěvy
  Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, písemně na tel. : 608 291 088. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas kosmetičky, kapacitu a předepsanou temperaci.
  2.2. Přeobjednání
  Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, písemně na tel. : 608 291 088, nejpozději však 24 hodin před dohodnutým termínem. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
  2.3 Předčasný příchod
  V případě dřívějšího příchodu. Není možné využít čekárny v prostorách salonu.
  2.4. Pozdní příchod
  Pokud je příchod opožděn o více než 20 minut, považuje se to za absenci zákazníka.
  2.5. Absence zákazníka
  V případě nepřítomnosti nebo příchodu se zpožděním delším než 20 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby , maximálně do výše 30 % z dané sužby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.
  2.6. Odmítnutí poskytnutí kosmetických služeb
  Služba může být odmítnuta v těchto případech:
  a) zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
  b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  c) zákazník se dostaví na v nevyhovujícím hygienickém stavu
  d)zákazník zákazník se během objednávání termínu vyjadřuje nepřístojným způsobem
  e) zákazník se nechová podle zásad dobrých mravů ve vztahu k ženám
  f) zákazník není vhodný na danou procedůru, kdy k jeho zdravotnímu stavu je možné klienta neošetřit.
  2.8. Přístupnost
  Studio není speciálně zařízeno na přítomnost dětí, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Kolo či kočárek si zákazník může odložit před studiem. Za odložené věci před studiem poskytovatel neručí.
  2.10. Osobní věci a cennosti
  Osobní věci a cennosti si zákazník může odložit na místo k tomu určené. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před poskytnutím služby, během i po ní neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neukradli apod.)
  2.11. Informovaný souhlas zákazníka
  Poskytovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů a řídí se jeho pravidly pro uchovávání citlivých informací. Neshromažďuje rodná čísla. Zákazník je před prvním poskytnutí služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne služby využít, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
  2.12. Ceník kosmetických služeb
  Ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí na webových stránkách www.headspa.cz nebo ve salonu.
  Nejsme plátci DPH.
 3. REKLAMACE
  Reklamace poskytovaných služeb musí být zákazníkem učiněna bezodkladně na místě. Zákazník musí hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele a je o ní vyhotoven reklamační protokol. Poskytovatel o reklamaci rozhodne ihned a to dle jeho uvážení buď poskytnutím slevy, nebo okamžitou nápravou. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání
  vymáhány po zákazníkovi.
  V případě aplikace nového setu řas, je možná reklamace do 24h po aplikaci. V případě, že byly klientkou dodrženy všechny instrukce pro péči o umělé řasy. Každá klientka je poučena při aplikaci. Je na uvážení a posouzení kosmetičky , zda zde je reklamace plnohodnotná či nikoli.
 4. DÁRKOVÝ POUKAZ
  4.1. Použití dárkového poukazu
  Dárkový poukaz může být zakoupen na určitou hodnotu, či službu poskytovanou u nás ve studiu. Každý poukaz je očíslován a označen datumem, do kdy je služba možná využít. Po promeškání tohoto datumu je voucheru považován za neplatný a sužba propadá. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při objednávání termínu a před samotným poskytnutím služby pro ověření platnosti.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  5.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
  Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny poskytovatele služby.
  5.2. Platnost a účinnost
  Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2018
 6. KONTAKT NA ČOI
  Poradenská linka:+420 222 703 404

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *